Happy Dramming.com

STADGAR 

 

§ 1

Föreningens namn är F.B.I.V Single Malt Whisky Society of Gothenburg, hädanefter benämnd SMWSG

Verksamhetsår är detsamma som kalenderår.

§ 2

Årsmöte äger rum vid första provningen på det nya kalenderåret. Vid årsmötet bestäms datum för årets provningar.

§ 3

Föreningens stadgar kan endast ändras på årsmöte. Stadgarna kan endast ändras om 2/3 av alla på det aktuella årsmötet är överrens.

§ 4

Strukturen hos SMWSG innebär en ordförande och en kassör (kan utgöras av en och samma person) vilka väljs vid årsmötet på ett år i taget.

Dessa innehar inga fördelar av sina poster. Saker som bör tas upp till omröstning skall vara ordföranden tillhanda 14 dagar före årsmötet.

Medlemmar som ej kan närvara har möjlighet att lämna sin röst men hjälp av så kallad elektronisk post. Aktiva medlemmar har en röst var.

Ordförande anordnar eventuella omröstningar.

Syfte med SMWSG

§ 5

SMWSG har till uppgift att främja och utveckla kunskapen om den underbara världen där Herr och Fru Single Malt bor samt att syfta till gott kamratskap genom att anordna aktiviteter som har anknytning till  whisky, fotboll, innebandy, öl och övrig fest.

Övrig dryck (undantag vatten) under provningarna är totalt bannlyst. Förtäring av annan alkohol såsom öl är dock tillåtet efter provningens slut.

SMWSG är både partipolitiskt och religiöst fristående.

§ 6

Syftet i paragraf 5 skall i första hand nås genom att medlemmarna i SMWSG vid prövningar provar, nosar, doftar, smakar, kommenterar och avnjuter dessa ädla droppar företrädelsevis ur egna glas.

§ 7

Alla medlemmar erhåller ett medlemsnummer, vilket är personligt.

Medlemskap är på livstid men kan göras vilande för den som så önskar. Medlemsavgiften återbetalas ej.

Återinträde medges alltid och utan förestående förvarningar.

§ 8

Max antal aktiva medlemmar är 16 st.

Medlemsgränsen kan utökas men måste godkännas av samtliga aktiva medlemmar.

Medlemskap kan endast erhållas genom rekommendation av annan medlem och måste godkännas av minst 2/3 av övriga medlemmar.

Medlemskap kan erhållas när som helst under verksamhetsåret.

Provningar

§ 9

SMWSG skall anordna minst 4 möten/provningar per år. Provningar äger med fördel rum på fredagar.

I övrigt står det var och en av medlemmarna fritt att anordna andra möten.

SMWSG skall i tillägg till ordinarie möten anordna 1 st slattkväll/år. Företrädelsevis i samband med annan dryck och fotboll på tv.

§ 10

Aktiv medlem betalar 400 SEK/år vilket berättigar att närvara på SMWSG:s provningar.

Avgiften skall vara kassören tillhanda före årsmötet och det åligger den enskilde att så blir fallet.

Aktiv medlem betalar en fast avgift på 150 SEK vid varje provning man närvarar på. Avgiften skall vara kassören tillhanda 7 minuter före utlyst provning.

Man kan inte vara skyldig SMWSG några som helst medel

Medlem som inte har möjlighet att täcka kostnaden får förlita sig på annans medlems goda vilja.

Vilande medlem eller gäst betalar 200 SEK per provning

§ 11

Samtliga märken vid provning serveras in blindo.

Prövningsprotokoll förs av varje enskild medlem och ej av någon medhavd sekreterare

Vid varje provning skall företrädelsevis 4 sorter testas varav minst 2 skall vara nya.

Uteslutning

§ 12

Uteslutning av medlem kan icke ske då endast goa gubbar finnes och ägt inträde från början.

Dock finnes några undantag

- Om medlem vid flertalet tillfällen under möten regisserat och iscensatt slagsmål

- Om medlem har brutit mot tystnadsplikten

- Om medlem vid flertalet tillfällen nyttjat andra drycker än whisky under själva provningen

- Om medlem utvecklar oroväckande stort intresse för annan sprit än Malt-whisky

- Om medlem direkt eller indirekt sammankopplas med gillandet av att Single Malt-whisky blandas med någon annan substans än vatten eller kaffe.

Se även undantag paragraf 13

 

§ 13

Ansvar för hemtransport åligger var enskild medlem i SMWSG. Det är dock absolut förbjudet att efter avslutad provning (om dryck passerat mun, gom och strupe) framföra något som helst motorburet fordon.

Om medlem bryter mot detta innebär det omedelbar och livstids uteslutning.

Medlems skyldigheter

§ 14

SMWSG:s medlemmar är skyldiga att på ett trevligt och gentlemannamässigt sätt samtala

och mingla med andra medlemmar även efter svidande förluster i innebandy och fotboll

§ 15

En medlem i SMWSG är skyldig att höja sin egen livskvalité genom att konsumera Malt-whisky och därmed få större kunskap om detsamma

§ 16

Göra vad som är nödvändigt inom lagens ramar för att övertyga andra i ens närhet om Malt-whiskyns underbara värld

§ 17

När de väl är övertygade placera ett glas Malt i dennes hand och förbereda individen på upplevelsen som kommer så att chocktillstånd inte infinner sig hos den pånyttfödde.

Övrigt

§ 18

Vilken klädsel som bäres på sammankomsterna, och övriga seder, är strikt sekretessbelagda.

§ 19

Kvinnor göre sig icke besvär på de 4 ordinarie provningarna.